Arbetsmiljö

Arbetsmiljöverkets ansvarskrav

Som beställare är det viktigt att vara medveten om sitt ansvar, bland annat gällande Arbetsmiljöverkets regler. Arbetsmiljön måste vara säker i de lokaler som betjänas av ventilationsanläggningen. Säkerhetskraven gäller också tillfälliga arbetstagare som förvaltare, driftpersonal, installatörer och liknande. Det är viktigt att den som vistas i lokalerna kan känna sig trygg och att man redan från början har förebyggt olycksrisken, vilket inte minst gäller det om man förser anläggningen med ozon/UV-ljus.

Arbetsmiljöverket kräver att arbetsgivaren ska se till att arbetstagarna har tillräckliga kunskaper om riskerna i arbetet. Arbetsgivaren ska också göra riskbedömningar av arbetet. Om denne inte har kompetens att göra detta själv ska sakkunnig anlitas.

Säkerhet vid ozon/UV-ljus

Om man installerar en anläggning med ozon eller UV-ljus så finns det några extra viktiga säkerhetsåtgärder som måste vidtas.

Ozon-/UV-ljusanläggningen måste förreglas med frånluftsfläkten för att säkerställa gemensam drift, samt med eftergångstid på frånluftsfläkten. Om ozonaggregat eller frånluftsfläkt är ur funktion ska larm utgå.

Det måste finnas ozondetektorer där människor vistas och riskerar att utsättas för ozon. Detektorn ska larma med ljus eller ljud vid hög ozonnivå. Den ska vara försedd med en skylt med instruktion om lämplig åtgärd. När ozondetektor larmar ska ozonalstringen stängas av, samtidigt som frånluftsfläkten är i drift för att vädra ut ozonet.

Rensluckor med dim. Ø500 mm, 500×400 mm eller större ska förses med förregling så att ozonalstringen avbryts när dessa öppnas. Rensluckan ska även vara märkt ”Obs! Anläggningen är försedd med ozon.”

Läs mer under Anläggning med ozon

Restaurangägarens verklighet

Person som äger eller ansvarar för driften av en restaurang är också arbetsmiljöansvarig för personalen som arbetar där. Troligen har varken denne eller den övriga personalen så särskilt goda kunskaper inom ventilation. Samtidigt är restaurangbranschen också ombytlig, personalomsättningen kan vara hög, restauranger byter koncept eller ägare och så vidare. Det är dessa brukare man måste ha i åtanke i samband vid projektering.

Undvik manuellt handhavande i största möjliga mån. Utgå från att brukarnas inställning är att ventilationsanläggningen ska vara funktionell, driftsäker och utan alltför mycket praktiskt handhavande, ”det ska bara fungera”. Det finns exempel på att föreskriven manuell omkoppling mellan halv- och helfart aldrig har använts, eftersom personal tycker att ”då låter det ju så illa”.

Det har också hänt flera incidenter med ozon i storköksmiljö, vilket har visat hur oerhört viktigt det är att säkerställa att de som på något sätt kommer i kontakt med en sådan anläggning måste förstå dess funktion.