Om Imkanal 2022

Uppdatering 2022

Denna uppdatering av imkanal.se innebär att information från webbsidan ozonventilation.se har lagts till. Dessutom har mer fokus lagts på arbetsmiljö och praktiska råd. I samband med detta har strukturen på sidan förändrats och nya flikar har tillkommit.

Imkanal 2022

Det branschgemensamma arbetet med imkanaler fortsätter, och en ny version, 2022 har tagits fram. Den nya versionen består i grunden av samma krav, men med vissa nya kringliggande förutsättningar.

Alla rådstexter har lyfts ut ur imkanalskriften och kompletterats med flera nya råd, vilka alla återfinns på webbsidan. Nytt är också att det har tillkommit texter med råd att tänka på vid projektering, om arbetsmiljö och om ozon-/UV-ljusbehandlingar.

Branschrekommendationerna i imkanal.se har i sitt grundutförande utarbetats av Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund SSR, Plåt & Ventföretagen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP, Brandskyddsföreningen Sverige, Lindab, Fläkt Woods, Hallströms Verkstäder, Profiduct, Svensk Ventilation, Paroc samt Fluetec.

Arbetsmiljöverket, Boverket och Brandkonsulten AB lämnade också synpunkter på den första versionen.

Även gällande uppdateringen till imkanal 2022 har samtliga ovan deltagit eller beretts möjlighet att delta eller yttra sig.

Avsikten med imkanal.se har varit att tolka Boverkets regler gällande imkanaler och ta fram fungerande branschrekommendationer som kan följas av alla led, från projektör och entreprenör till byggherre och brukare.

Användning av UV-ljus-/ozonbehandling i ventilationsanläggningar började öka för några år sedan. I samband med det uppfattade organisationer och myndigheter att det saknades oberoende information gällande hur man bör hantera detta ur drift- och arbetsmiljöperspektiv.

Arbetet med att ta fram information gällande hantering av ozon i ventilationssammanhang har genomförts av Plåt & Ventföretagen, efter samråd och samverkan med Skorstensfejaremästares Riksförbund, Arbetsmiljöverket, Boverket, Folkhälsomyndigheten och FunkiS.

De ursprungliga texterna publicerades på ozonventilation.se men dessa är nu kompletterade med mer information, samt överflyttade hit till imkanal.se.

Det finns andra metoder för fettreducering, till exempel med hjälp av bakterier eller aerosoler. Men ingen annan metod har slagit igenom så som ozon. Därför har imkanalgruppen valt att i huvudsak informera om ozon i dagsläget.