Om oss

Ett långvarigt branschgemensamt arbete

Konceptet med imkanal.se är ett branschgemensamt projekt vilket i grunden togs fram av Plåt & Ventföretagen, Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund SSR, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP, Brandskyddsföreningen Sverige, Lindab, Fläkt Woods, Hallströms Verkstäder, Profiduct, Svensk Ventilation, Paroc och Fluetec. Men även Arbetsmiljöverket, Boverket och Brandkonsulten AB var med och lämnade synpunkter på arbetet.

Gruppen började sitt arbete under 2008, eftersom det inom branschen fanns många olika uppfattningar om hur imkanaler skulle vara beskaffade. Detta ledde till osäkerhet för alla inblandade parter, både för projektörer och entreprenörer, men inte minst för byggherrar och brukare som inte visste vilka kvalitetskrav de skulle ställa. Lokalt var det byggnadsnämnden som skulle kontrollera att byggreglerna följdes, men eftersom reglerna upplevdes som svårtolkade hade det runt om i Sverige utvecklats olika tolkningspraxis. Därför tog ventilationsbranschen tillsammans med organisationer och myndigheter fram gemensamma rekommendationer för imkanaler, där den första publicerades sommaren 2010.

Boverket skärpte sina krav 2012, varvid rekommendationerna uppdaterades. Den nu föreliggande versionen, Imkanal 2022 innehåller endast mindre förändringar och klargöranden. Den största förändringen är att nu, med cirka 10 års praktisk erfarenhet, så är webbsidan uppdaterad med mer fokus på arbetsmiljö och praktiska råd främst avsedda för projektörer.

Denna uppdaterade version Imkanal 2022 har tagits fram gemensamt av Plåt & Ventföretagen, Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund SSR, Lindab, Fläkt Woods, Hallströms Verkstäder, Profiduct, Svensk Ventilation, Riksförbundet Sveriges ventilationsrengörare, Funkis, ABC Vent, Systemair och Nordiska skorstensprodukter.

Arbetsgrupp för ozon

Arbetet med att ta fram information gällande hantering av ozon i ventilationssammanhang har genomförts av Plåt & Ventföretagen, efter samråd och samverkan med Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund, Arbetsmiljöverket, Boverket, Folkhälsomyndigheten och FunkiS.

Arbetet initierades då man inom olika organisationer och myndigheter uppfattade att det inom branschen saknades oberoende information och väsentliga kunskaper om hur man ska hantera ozon ur drift- och arbetsmiljöperspektiv. Detta har lett till osäkerhet för inblandade parter, såväl för konsulter som ska projektera, entreprenörer som ska bygga och för byggherrar och brukare som inte vet vad de ska ställa för kvalitetskrav eller vilka risker ozon kan medföra vid fel hantering.

jpg
Nordiska Skorstensprodukter

I arbetet med ozonventilation deltog även representanter från:

  • Arbetsmiljöverket
  • Boverket
  • Folkhälsomyndigheten