Systemval

Olika klasser för imkanaler

Då användningsområdet för imkanaler är brett och omfattar allt från vanliga spisfläktar i bostäder till större kök med bland annat fritöser och kolgrillar, så har kraven delats in i olika klasser. Totalt finns fem klasser för olika typer av situationer.

Det är alltid projektören som är ansvarig för anläggningens utformning och funktion. Projektören, i samråd med beställare och eventuellt brukare, måste välja lämpligt imkanalsutförande utifrån verksamhetens behov.

Projektören bör beakta vilken verksamhet som är lämplig att bedriva i lokalen, och även vilken eventuell förändring av verksamheten i lokalen som är möjlig. Undersöka om det finns lämpliga utrymmen för fläktrum och ventilationsanläggning i hela byggnaden, inklusive avluftsfunktion. Det är också lämpligt att beakta så att en förändring av verksamheten endast kräver mindre ingrepp i ventilationsanläggningen och i byggnaden i stort. Dessutom bör projektören ta reda på vilken typ av organisation som finns runt restaurangverksamheten, eftersom vissa anläggningskomponenter har behov av kontinuerligt kompetent utfört underhåll för att upprätthålla tänkt funktion.

Följande klassificering är ett sätt att konkretisera olika lösningar som branschen anser rimlig. Dessa är inte att betrakta som definitiva och fråntar inte projektören sitt ansvar.

Klass 1A

Klass 1A är den mest flexibla eftersom denna klass klarar all typ av matlagning. Den ska alltid väljas när man använder stekbord, fritöser och liknande öppna stek- och grillytor utan reningssystem.

Om man väljer klass 1A bör man ta hänsyn till möjligheten att utföra anläggningen så att den även kan användas för förbränning av fasta eller flytande bränslen, till exempel kolgrillar.

För att imkanalen ska vara godkänd för klass 1 gäller att rostfria stålmaterial måste väljas. Dessutom ställs specifika krav på sammanfogning, isolering, upphängningar, avstånd till brännbart material och kanalens täthet. Ett klass 1-system får inte kopplas ihop med andra kanaler.

Kanalsystemet ska kunna rengöras med våt rengöringsmetod och utföras med fall till dränering och vara utrustat med åtkomliga rensluckor för att möjliggöra rengöring.

Denna klass är mest flexibel, och lämplig om man har anledning att tro att en begränsad verksamhet kommer att utvidgas med tiden, eftersom denna klass klarar all typ av matlagning.

Klass 1B

Klass 1B kan användas för valfri storköksutrustning som drivs av el eller gas under förutsättning att kanalsystemet i hela sin längd förses med ett invändigt släckningssystem. Släckningssystemet måste alltså installeras för hela kanalsystemet, det är inte tillräckligt att enbart ha släckutrustning ovanför komponenter i köket.

Imkanaler i klass 1B kan utföras av rostfritt stål, svartplåt eller varmförzinkad plåt. Det finns krav på sammanfogning, isolering, upphängningar, avstånd till brännbart material och kanalens täthet.

Kanalen får kopplas ihop med andra kanaler om det inte försvårar rengöringen. Kanalen ska kunna göras rent med våt rengöringsmetod.

Om man väljer klass 1B bör man ta hänsyn till lämpligheten, och beakta möjligheten till drift- och skötsel av anläggningen.

Klass 2A

Klass 2A är till för matlagning som inte medför så stora fettbeläggningar i kanalen, till exempel elektriska pizzaugnar, kokgrytor, varmluftsugnar och uppvärmningskök.

Imkanaler i klass 2A kan utföras av rostfritt stål, svartplåt eller varmförzinkad plåt. Det finns krav på brandskyddsavstånd, sammanfogning, isolering, upphängningar och täthet.

Kanalen får kopplas ihop med andra kanaler om det inte försvårar rengöringen. Ur brandsynpunkt är det godkänt att systemet kan rengöras med torr rengöringsmetod, men för att underlätta skötsel är det lämpligt att kanalsystemet utförs vätsketätt, med rensluckor och med fall till dränering.

Vid val av klass 2A bör man ta hänsyn till om man med enkla medel kan förenkla för en senare ombyggnad till en fullskalig verksamhet, till exempel kan eventuella schakt utföras i högre klass.

Klass 2B

En anläggning i klass 2B kan användas för valfri storköksutrustning som drivs av el eller gas under förutsättning att ett reningssystem, som till exempel UV-ljus eller ozonbehandling, monteras i kanalsystemet, vilket minskar risken för att brännbara avsättningar bildas i kanalsystemet.

Imkanaler i klass 2B kan utföras av rostfritt stål, svartplåt eller varmförzinkad plåt. Det finns krav på brandskyddsavstånd, sammanfogning, isolering, upphängningar och täthet.

En anläggning i klass 2B måste alltid förses med särskilt skydd så att ingen riskerar att utsättas för ozon. Beakta också att komponenter för UV-ljus eller ozonbehandling har behov av kontinuerligt kompetent utfört underhåll. Man måste också beakta risken för korrosion i systemet, samt risken för överföring av gaser mellan frånluft och tilluft via värmeåtervinning, så att man inte försämrar tilluftens kvalitet.

Kanalen får kopplas ihop med andra kanaler om det inte försvårar rengöringen. Ur brandsynpunkt är det godkänt att systemet kan rengöras med torr rengöringsmetod, men för att underlätta skötsel vid eventuell verksamhetsförändring eller driftstörning i UV-ljus eller ozonbehandling är det lämpligt att kanalsystemet utförs vätsketätt, med rensluckor och med fall till dränering.

Vid användning av UV-ljus och ozonbehandling måste projektören också ta hänsyn till brukarnas arbetsmiljö, och tillse att det är säkert för alla att vistas i lokalerna och så att inte någon köks- eller servicepersonal riskerar att utsättas ozon.

Klass 3

Klass 3 är godkänd som imkanal för hushållsspisar i bostäder, pentryn och liknande, alltså för icke-yrkesmässig matlagning.

För klass 3 kan ventilationskanaler av svartplåt eller varmförzinkad plåt användas, med krav på sammanfogning, isolering, upphängningar och täthet. Kanalen får kopplas samman med andra kanaler.

Kanalsystemet ska kunna göras rent med torr rengöringsmetod.

Ett anslutningsdon, vilket i detta fall avser den del som förbinder spisfläkt eller spiskåpa med fast monterad imkanal, och normalt monteras inom utrymme i överskåp ovan spis alternativt utrymme under/bakom spis, bör utföras av svårantändligt material eller av material som bedöms godtagbart i lägst brandteknisk klass E.

Anslutningsdon kan placeras mot brännbart material vid genomgång av hyllplan eller skåpssidor. Anslutningsdonet utbredning i vertikalled begränsas av tak respektive golv, och i horisontalled av matlagningsenhetens bredd och djup.

Anslutningsdon får inte bryta brandcellgräns, till exempel gå igenom en vägg in till ett brandtekniskt avskilt schakt eller in till intilliggande brandcell.