Projektering

Här hittar du texter om dessa ämnen:

Beställarens ansvar
Bygglov eller bygganmälan om väsentlig ändring
BAS-P
Val av system
Anläggningarnas brandskydd
Flödesreglering, VAV
Återvinning
Bakteriebehandling
Fästelement
Rensluckor
Rengöring
Vätsketätt utförande
Service- och skötselinstruktioner
Märkning
Standard SS-EN16282

Beställarens ansvar

Enligt byggreglerna, BBR 2:31, så måste byggherren i ett tidigt skede överväga behovet av relevant kompetens för projektering och utförande. Detta ska ingå i kontrollplanen.

Det är relativt nytt att använda UV-ljus och ozon i ventilationssammanhang. Därför är kunskapsnivå och erfarenhet begränsad hos de som konstruerar, installerar och besiktar. Detta gäller särskilt i arbetsmiljöhänseende.

Bygglov

Det krävs alltid bygglov vid installation av ny ventilationsanläggning.

Bygganmälan om väsentlig ändring

Om man installerar en ozon- eller UV-ljusanläggning i ett befintligt ventilationssystem så kallas det enligt Plan- och Bygglagen för ”en väsentlig ändring av anordning för ventilation”. En sådan åtgärd måste anmälas till kommunens byggnadsnämnd och arbete får inte påbörjas förrän nämnden har gett startbesked.

BAS-P

Enligt Arbetsmiljöverkets anvisningar för BAS-P så har projektören ansvar för att … ”olika lösningar inte ska skapa risker för ohälsa eller olycksfall under utförandet av arbetet eller vid det framtida brukandet av byggnaden”.

Restaurangchefen ansvarar för arbetsmiljön i köket, och det måste vara enkelt att göra rätt. Dennes eventuella okunskap får inte riskera hälsoproblem hos personalen, till exempel på grund av ett ozonläckage. Det är projektörens ansvar att i största möjliga mån försöka undvika detta.

Val av system

Det är viktigt att beställaren och projektören specificerar vilket syfte och funktion anläggningen ska ha och funderar på vilken typ av organisation som finns runt restaurangverksamheten.

Det är också viktigt att ta fram tekniska data och dokumentation från leverantören och att ställa krav på kontrollerbara och mätbara egenskaper. De flesta ventilationskomponenter har behov av kontinuerligt kompetent utfört underhåll för att upprätthålla tänkt funktion.

Helst ska inte någon del av anläggningen behöva handhas av personal i köket.

När det gäller storkök så kräver dessa ett aktivt drift- och skötselåtagande. För det ska kunna fungera så smidigt som möjligt rekommenderas att styr- och övervakningsfunktionerna finns tillgängliga i anslutning till verksamheten.

Anläggningarnas brandskydd

Vid projektering måste man tänka igenom vilka komponenter som ingår i en anläggnings brandskydd. Avluftskanalen är oftast en del av brandskyddet hela vägen ut i det fria. Å andra sidan kan till exempel ett fläkthjul vara av plast om det inte ingår i anläggningens brandskydd.

Kanalsystemet förväntas inte kunna användas efter brand. Då antas de tekniska egenskaperna ha gått förlorade, och kanalsystemet ska då bytas ut.

Flödesreglering, VAV

Med hänsyn till att det förekommer olika driftsfall i kök, så kan det finnas skäl till att man vill ha behovsstyrd ventilation, och reglera luftflödet med hjälp av VAV-spjäll. Kanske oftast med hänsyn till energiförbrukning, men det kan också vara med tanke på ljud eller drag. (Detta gäller inte för brand-/brandgasspjäll eller brandgasspjäll.)

Vid projektering måste man då tänka på att det ska finnas rensluckor i direkt anslutning till spjället, både före och efter spjället, och så att rensning kan ske. Själva spjället bör uppfylla täthetsklass C för att minimera läckage av fett, själva spjällbladets axel bör vara horisontell och hela spjället inklusive spjällblad måste vara avsett för en storköksmiljö med avseende på fett, ozon eller liknande.

Beakta också att det är olämpligt att använda spjäll med differenstrycksmätning eftersom dessa kommer att få svårt att fungera, med mätfel som följd. De kommer att sätta igen, och det kommer att vara mycket svårt att rengöra dem så att man kan säkerställa en tillförlitlig funktion.

Återvinning

För att möjliggöra värmeåtervinning i en ventilationsanläggning från ett storkök, så måste man beakta möjligheten till rening av frånluften innan återvinningen.

Eventuellt ozon bryter inte ner fettet helt, utan omvandlar det till diverse andra molekyler, beroende på fettets kemiska innehåll. Dessa finns alltså kvar i systemet, och utan filtrering så kommer fettet mest troligt att fastna i eventuell värmeväxlare.

Om man väljer att installera ett kolfilter före en värmeväxlare, så rekommenderas att göra en ekonomisk analys som tar hänsyn till tillkommande tryckfall samt erforderlig skötsel och underhåll.

Roterande värmeväxlare rekommenderas ej.

Återvinning kan också göras till värmekrets eller tappvatten.

Bakteriebehandling

Bakteriebehandling är ett tämligen nytt alternativ när det gäller att bryta ner fett i imkanaler. Vid en sådan installation är det viktigt att tänka på att bakterierna måste få några timmar på sig för att bryta ned det fett som bildats i kanalsystemet, och då ska inte ventilationsanläggningen vara i drift. Därför bör bakteriebehandling endast installeras i anläggningar vars driftstider per dygn inte är för långa, vilket gör vissa anläggningar olämpliga för ändamålet.

I övrigt gällande bakteriebehandling hänvisas till leverantörerna.

Fästelement

Samtliga imkanaler ska sammanfogas enligt tillverkarens anvisningar. Man bör använda samma material till både kanal och fästelement om inte tillverkaren föreskriver annat.

Aluminiumnitar får inte användas.

Rensluckor

Krav på rensluckors placering och antal finns i den svenska och europeiska standarden
SS-EN12097:2006 som både BBR och imkanal.se hänvisar till.

Det innebär bland annat att det ska finnas en renslucka i varje böj över 45 grader, vid dimensionsförändring, i över- och underkant på lodrät kanal, samt så att avståndet mellan två rensluckor som mest blir 15 meter, det vill säga att maximala renssträckan är 7,5 meter, i det horisontella imkanalsystemet. Dessutom krävs renslucka vid dräneringspunkter.

Rensluckor behövs alltid i ett imkanalsystem. Det finns inga ”automatiska renssystem”. Ansvaret ligger hos projektören, som måste tänka på anläggningens framtida driftmöjligheter. Det underlättar framtida skötsel och sparar tid om rensningsmöjligheterna är goda och rensluckor lättåtkomliga.

Det har förekommit att rensluckor med tiden blivit svåråtkomliga. Dessa har byggts in i konstruktionen eller så har andra installationer blockerat luckan. Därför rekommenderas att samtliga rensluckor märks med texten ”Renslucka, får ej blockeras” eller liknande.

Rengöring

För att möjliggöra ett så rationellt rengöringsarbete som möjligt, så bör ventilationsanläggningen kunna rengöras utan för mycket störningar på driften. Rengöring sker ofta under tidspress eftersom restaurangen behöver återuppta sin verksamhet. Det händer ofta att rengöringen måste delas upp i flera omgångar, vilket förhoppningsvis kan undvikas om arbetet kan utföras rationellt.

Det är viktigt att åtkomligheten är god. För att kunna skölja kanaler vid rengöring så måste dessa förses med avtappningsmöjlighet i systemets lågpunkter. Se till så att rensluckor och dräneringspunkter är lämpligt placerade, och inte svåråtkomliga även om köket är i drift. Det är lämpligt att skölja kanalsystemet för att bekräfta att lågpunkterna finns på avsedda ställen.

Samtliga imkanaler bör vara vätsketäta och kunna rengöras med våt metod, detta gäller även anläggningar där torr rengöringsmetod är godkänd ur brandsynpunkt.

Det är stora skillnader i den kemiska sammansättningen hos olika typer av fetter som används vid matlagning. Vissa fetter stelnar mer och fastnar längs kanalväggarna, vilket kräver en mer omfattande rengöringsprocedur. Detta gäller även för system med UV- eller ozonbehandling. Ozonet har svårt av att bryta ner vissa typer av fett i tillräcklig omfattning, därför rekommenderas vätsketäta kanaler även där. Eventuella driftstörningar i en ozon- eller UV-ljusanläggning kan också medföra att fett ansamlas i kanalerna.

Vätsketätt utförande

Syftet med ett vätsketätt utförande, Vti, är att man ska kunna skölja igenom kanalsystemet med rengöringsvätskor och vatten. Avsikten är inte att systemet ska tåla trycket av att vattenfyllas i sin helhet. Det vätsketäta utförandet bör även vara vid anslutning mot kåpa.

Service- och skötselinstruktioner

I alla typer av ventilationsanläggningar förekommer komponenter som måste kontrolleras kontinuerligt och bytas vid behov. För att säkerställa funktion och säkerhet kräver en ventilationsanläggning en sakkunnig serviceorganisation, samt att anläggningen har för ändamålet lämpliga styr- och övervakningsfunktioner. Detta gäller inte minst om anläggningen förses med ozon- eller UV-ljus, vilket ställer en del speciella krav.

Det är viktigt att information gällande ventilationsanläggningens uppbyggnad, funktion och drift & skötsel finns lätt tillgängligt i fläktrum och gärna även på annan lämplig plats. Informationen ska vara lätt att förstå, även för personer utan ventilationsteknisk bakgrund. Det kan röra sådant som information om var och hur man stänger av anläggningen, om kanaler är vätsketäta, om det finns någon form av reningssystem att ta hänsyn till, samt var rensluckor och dräneringspunkter finns placerade.

Det är också viktigt att information för tekniskt kunnig personal finns tillgänglig på plats, eftersom det är viktigt att utföra kontinuerlig service i enlighet med produktleverantörens anvisningar, samt att utförd service dokumenteras i någon form av serviceprotokoll. Det måste finnas lättillgänglig information om sådant som dimensionering av UV, ozon eller bakterier, och det är viktigt att byte av UV-rör och service av ozonplattor dokumenteras.

Vidare bör det finnas driftstidsmätare synligt i kök med UV-ljusanläggning och synligt larm (”gult larm”, ”B-larm”) vid någon form av driftstörning.

Vi rekommenderar att anläggningen har ett serviceavtal med regelbundna besök för att garantera funktionen över tid.

Det förekommer att projektörer föreskriver att vissa storkökskomponenter ska tas om hand i köket, till exempel att fettfilter eller liknande ska rengöras i diskmaskin efter arbetsdagens slut. Men det har visat sig inte fungera på avsett vis. Personal som städar eller diskar har ibland andra arbetsvillkor, samt arbetstid efter ordinarie kökspersonal lämnat byggnaden, så att det kan bli svårt med kommunikationen dem emellan. Därför bör även den typen av anvisningar finnas tillgängliga på lämplig plats.

Märkning

Ventilationsanläggning bör förses med väl synlig märkning som anger vilken imkanalklass som är installerad och vilka villkor som gäller, till exempel ”Detta kök fungerar för all typ av matlagning exkl. kolgrillar, förutsatt att renings-/släckningssystemet är i funktion.

Samtliga rens- och inspektionsluckor ska förses med tydlig märkning ”Renslucka får ej blockeras” och om det i anläggningen även finns ozon eller UV-ljus så bör samtliga luckor även märkas med texten ”Obs! Anläggningen är försedd med ozon.”

En anläggning försedd med ozon ska även förses med väl synlig märkning på samtliga ställen där service och inspektion kan göras, i kök, fläktrum, på ritning och/eller på kanaler ”Obs! Anläggningen är försedd med ozon”.

I nära anslutning till ozondetektor ska det också finnas märkning med instruktion om lämplig åtgärd vid larm. ”När larmsignal ljuder, lämna byggnaden och tillkalla service för ventilationsanläggning” eller liknande text.

Standard SS-EN16282

Sedan 2017 finns det en standard, SS-EN16282 som berör olika verksamheter i storkök. Boverket hänvisar i dagsläget inte till den i BBR, men det kan beställare eller lokal myndighet göra om de finner det lämpligt.

Standarden som består av åtta olika delar, berör sådant som generella krav, kalkyleringsmetoder, konstruktion, installation, drift & underhåll av kåpor, kökstak, kanaler, filter, släcksystem och aerosolsystem.

Det ställs till exempel särskilda hygienkrav på synliga kanaler i kök, att de ska enkelt kunna rengöras utvändigt, där man anger materialkravet för kanalerna till rostfritt eller utvändigt lackat utförande.

I versionen Imkanal 2022 har vi valt att enbart ta med några texter från denna standard, och då i huvudsak sådant som berör säkerhet och arbetsmiljö. Detta grundat på branschens samlade erfarenheter om dess lämplighet, samt att branschstandarden inte bör vara kostnadsdrivande utöver myndigheters krav.